Skurups Brukshundklubb

Stadgar

Brukshundklubbens uppgift:

  • Vi ska sprida kunskap om hund
  • Vi ska ha friska och funktionsdugliga hundar
  • Vi ska ha hundar i människans tjänst
  • Vi ska öka vår kunskap om hund
  • Vi ska vara en aktiv organisation

Skurups Brukshundklubb är underlagt SBKs grundstadgar samt normalsadgar för lokalklubb. Lokalklubben ska hålla minst tre ordinarie medlemsmöten per år, varav ett ska vara årsmöte och hållas under perioden 10 – 28 februari.
Lokalklubbsstyrelsen består av:

-ordförande

-vice ordförande

-kassör

-sekreterare

-en övriga ordinarie ledamot

-samt två suppleanter

Ordförande väljs för en tid av ett år, räknat från ordinarie årsmöte fram till och med nästa ordinarie årsmöte. Vice ordförande, kassör, sekreterare, övriga ledamöter och suppleanter väljs så att årligen halva antalet utses för en tid av två år. Fyllnadsval kan vid behov ske vid medlemsmöte för återstoden av mandatperioden om ärendet är upptaget i kallelsen. Det ska väljas två ordinarie revisorer och två revisorsuppleanter .

Ojämna år: Ordförande, Kassör, Ledamot, Suppleant 1, Revisor 1, Revisor 2, Revisorssuppleant 1, Revisorssuppleant 2

Jämna år: Ordförande, Sekreterare, Vice ordförande, Suppleant 2, Revisor 1, Revisor 2, Revisorssuppleant 1, Revisorssuppleant 2